Zasady przyjmowania do DPS

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej przeznaczony jest dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.

Zgodnie z Art.54 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Dom świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, uwzględniając w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańca domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Zasady ubiegania się o przyjęcie do domu pomocy społecznej:

Podstawa prawna: § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej.

 1. Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy składa wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej (opiekuna prawnego).
 2. Ośrodek pomocy społecznej po rozpatrzeniu wniosku, pomaga w zebraniu niezbędnej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ośrodek pomocy społecznej i wydaniu decyzji kierującej, dokumentacja przechodzi do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, odpowiedniego dla starostwa prowadzącego dom pomocy społecznej.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po pozytywnej weryfikacji dokumentacji wydaje decyzje o umieszczeniu (w momencie wolnych miejsc w domu pomocy społecznej) lub wpisuje na listę oczekujących (gdy brak wolnych miejsc).

Wymagane  dokumenty:

 1. Wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego.
 2. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej  powinno być dołączone zezwolenie Sądu Rodzinnego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
 3. Wywiad środowiskowy.
 4. Opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie.
 5. Orzeczenie o niepełnosprawności.
 6. Decyzja organu przyznającego świadczenie.
 7. Zgoda osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za dom pomocy społecznej.
 8. Zaświadczenie psychologa (druk do pobrania)
 9. Zaświadczenie lekarza psychiatry (druk do pobrania)

10. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej  (druk do pobrania)

11. Decyzja kierująca i decyzja o odpłatności wystawione przez OPS.

 

Wyszukaj

 

 


ARCHIWUM
BIP