KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA Art. 13


Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1).

 

1.Administrator Danych

Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Pani Justyna Rytel-Kuc, z którą można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: jrkdoradztwo@gmail.com lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki.lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki.

3. Cel przetwarzania danych

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 9 ust. 1 lit. g Rozporządzenia nr 2016/679, obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Dane są przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów, a w szczególności z:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

3) Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

4) Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
lub celu zawarcia lub wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą. Dane te są niezbędne do rozpatrzenia określonej sprawy i wykorzystywane przez Dom Pomocy Społecznej w Sadowej dla prowadzonych postępowań administracyjnych, zmierzających do wydania decyzji administracyjnych, lub innych, w celu przyznania świadczeń. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. Udostępnianie danych osobowych
Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Dane mogą być przekazywane również innym podmiotom, z którymi Dom Pomocy Społecznej w Sadowej podpisał stosowne umowy. Przekazanie danych realizowane będzie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, dla których Administratorem jest Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, a podmioty przetwarzające mogą je przetwarzać jedynie za zgodą Administratora w określonym celu i zakresie.

5. Przechowywane danych osobowych
Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przez przepisy prawa. Po spełnieniu celu dla którego dane zostały zebrane, mogą być przechowywane jedynie w celach wskazanych przepisami prawa.

6. Prawa podmiotów danych
Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:
1) na podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących,
3) na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych jej dotyczących za wyjątkiem przewidzianym ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,
4) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
5) na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
6) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
7) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych,
8) każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

7. Wycofanie zgody
Do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody. Podmiot przetwarzania danych posiada prawo do nie wyrażenia zgody lub w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, prawo do cofnięcia zgody. Odmowa podania danych osobowych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danej umowy, wniosku.

8. Wniesienie skargi na przetwarzanie danych osobowych
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, osoba której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Przekazywane i przetwarzanie danych w sposób zautomatyzowany
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do krajów trzecich, poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY


Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki w imieniu którego działa Dyrektor. Kontakt z Dyrektorem: tel. (22) 751-36-39, mail: sekretariat@sadowa.dps.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: jrkdoradztwo@gmail.com.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obecnie prowadzonej rekrutacji i rekrutacji przyszłych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. c Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Kodeksu Pracy oraz Pani/Pana zgody.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia obecnie prowadzonej rekrutacji oraz rekrutacji przyszłych – maksymalnie przez okres 2 lat.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7) Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest obligatoryjne, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na (art.6 ust.1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z obowiązującym prawem.
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Kandydat w CV lub w treści wiadomości powinien zamieścić następujący zapis:
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PRACOWNIKÓW


Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Domu Pomocy Społecznej w Sadowej nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Pani Justyna Rytel-Kuc, z którą można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: jrkdoradztwo@gmail.com  lub pisemnie na adres: Dom Pomocy Społecznej w Sadowej, ul. Jagodowa 2, 05-092 Łomianki.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • prawidłowego wykonywania obowiązków zakładu, jako zakładu pracy i innych obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • przyznawania świadczeń,
  • zarejestrowany obraz przy użyciu monitoringu będzie przetwarzany w celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia pracodawcy,
  • monitoring poczty i ruchu internetowego prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony tajemnicy Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. z późn. zm. (Dz.U. 2018 poz. 917).

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów i umów powierzenia.

5) Dane będą przechowywane przez okres:

  • dla celów realizacji stosunków pracy i umownych 50 lat po ustaniu zatrudnienia,
  • dla monitoringu (wizyjnego, mailingowego, internetowego) w okresie nie dłuższym niż przewidziane w art. 22² i 22³ KP.

6) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

7) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych nie będzie możliwe realizowanie przez zakład pracy obowiązków wynikających z przepisów prawa na rzecz pracownika,

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania, 10) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich.

 


Klauzule do pobrania w formacie pdf


 

Klauzula ogólna.pdf

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy.pdf 

Klauzula informacyjna dla pracowników.pdf

Klauzula informacyjna dla kontrahentów.pdf

Klauzula informacyjna monitoringu wizyjnego.pdf


 

 

Wyszukaj

 

 


ARCHIWUM